az arnóti evangélikus templom és rokokó oltár

Kategória: KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG
Cím/hely: Arnót
Weboldal: https://arnot.lutheran.hu/

Az arnóti evangélikusok rövid bemutatása

Arnót ősi lutheránus település, a korabeli dokumentumok szerint már az 1500-as évek közepén evangélikus felekezetűek éltek a településen. A török elpusztította Arnótot is, az újratelepítés a XVII. század végén történt, többségükben evangélikus vallású szlovák anyanyelvű jobbágyokkal (a mai tősgyökeres evangélikus arnótiak az ő leszármazottaik).

A XVIII. században a gyülekezet az észak-magyarországi evangélikusság központjává vált, volt időszak, amikor 42 leánygyülekezet tartozott Arnóthoz.

 A korabeli Borsod vármegyében Arnóton épült fel az első lutheránus kőtemplom, 1779-ben szentelték fel, hamarabb, mint a szomszédos Miskolcon.  A rokokó szárnyas oltár országos műemléki védettség alatt áll évtizedek óta.

A gyülekezet történetének két kiemelkedő alakja a településen született, háromszor megválasztott és a szélsőbaloldali diktatúra által tisztségéből mindannyiszor eltávolított Túróczy Zoltán püspök, és Pártay Tivadar kántor-tanító, a történelmi kisgazdapárt rendszerváltozás utáni tiszteletbeli elnöke.

Arnót 2012 óta esperesi székhely, Buday Barnabás vezetésével a Borsod-Hevesi Egyházmegye igazgatási központja.

A templom leírása

Egyhajós téglalap alaprajzú, harangtornyos templom. Utcavonalban szabadon áll, szentélye egyenes szentélyzáródású. A torony kis rizalittal ugrik ki a főhomlokzatból, melyet lizénák és vakolatkeretek tagolnak. Bádogfedeles tornyán törtvonalú sisak, alatta órapárkány. Bejárata az utcáról, a torony alatt nyílik. Ablakai félkörívesek. A tető kontyolt nyeregtető. A 2011-ben történt teljes (külső-belső) felújítás alkalmával a templomhajót fedő bádogot cserépre cserélték.

A templom a türelmi rendelet előtt épült 1779-ben, késő barokk stílusban. Ekkor a szabályozás szerint protestáns templomnak nem lehetett tornya, és azt csak udvarban lehetett felépíteni, ajtaja nem nyílhatott utcáról, ezért két oldalajtót készítettek. Az 1806-ban került sor a torony megépítésére. Később befalazták a két oldalajtót és a templom elülső részén építettek egy bejáratot.

A rokokó oltár

Az orgonával szemben, kőalapokon elhelyezett faszerkezetű, ráccsal kerített rokokó oltár van beépítve. Ez valószínűleg a II. József által feloszlatott, bécsújhelyi jezsuita templomból származik. A településen, gyülekezetben fennmaradt emlékezet szerint a közel 6 méter magas oltárt az akkori arnóti evangélikusok két pár négyökrös szekérrel szállították el Bécsújhelyből Arnótra.) A szárnyas oltárt a XVIII. sz. közepén készítették, a feltámadott Krisztust ábrázoló festménnyel. Az eredeti oltárkép tűzvész idején elpusztult, a jelenlegi 1910-ben készült, Krisztus mennybemenetelét ábrázolja. Az oltárszekrény felső részén két angyal szobor, alul az úrvacsora képe, középen pedig Krisztus feltámadását ábrázoló nagyobb kép található. Oldalt két csavart oszlop és törtvonalú párkány övezi, körülötte aranyozott rokokó faragvány van.

A gyülekezet vázlatos története

A XVI. századi előzmények után 1687 körül települtek újból evangélikusok a községbe, és 1705 körül megalakították a második arnóti evangélikus egyházközséget. (Az első gyülekezet – melynek eredete a reformáció megindulását követő évtizedekre, az 1565 előtti időszakra nyúlik vissza - a török idők alatt pusztulhatott el.) 1708-ban már haranglábon álló harang szólt a hívekhez. A parókiát 1710-ben építette a gyülekezet. Az istentiszteletet imaházakban tartották, míg 1721-ben a törökök által elpusztított régi templom helyén új fatemplomot építettek. Leányegyházának száma a XVIII. század második felében 42 volt. A fából készült templom egyre siralmasabb képet mutatott, ezért 1762-ben az egyház Mária Terézia királynőhöz folyamodott új templom építésének engedélyéért, melyet nem kapott meg. A későbbi években benyújtott kérelmekre is elutasító volt a válasz, csak 1776. december 2-án kapott engedélyt az egyház az új templom építésére. 1779-ben, Mindenszentek napján felszentelték a templomot. A torony később, 1804-1806 között épült. 1870. május 29-én egy új, egymanuálos, a jelenkorban már elektromosan meghajtott „fújtatós” orgona zendült meg a templomban, amelyet 1934-ben felújítottak. A bejárati oldalon, a három boltíven nyugvó famellvédes karzat is 1870-re készült el.

Az oltártól jobbra a faszerkezetű szószék található, balra egy kőből épült, tetején bádog keresztelő medence.

A templom 1708-ban és 1723-ban öntött harangja az 1859-es tűzvész idején megolvadt, anyagát 1880-ban egy új harangba öntötték. 1902-ben egy 409 kg-os és egy 106 kg-os harangot szenteltek fel. Az első világháborúba hadi célra két harangot elvittek, de később pótolták. A második világháborúban a tornyot jelentős ágyúlövések érték, de hamarosan helyreállították.

Az esti, éjjeli órákban díszvilágítással ellátott templomot Európai Uniós pályázati forrásból, a hívek adományából valamint központi egyházi támogatásból 2011-ben felújították, Isten dicsőségére, a gyülekezet szolgálatára, és a település szépülésére.

244_0_300.jpg

 


Források:
-Molnár Béla : Arnót története c. könyve;
-https://arnot.lutheran.hu/
-www.arnot.hu